شرح جلد هشتم اسفار - باب سوم: افعال و احوال قوای نباتی

باب سوم: افعال و احوال قوای نباتی (مشتمل بر 15 فصل است).