شرح جلد هشتم اسفار - باب پنجم: درباره ادراکات باطنی

باب پنجم: درباره ادراکات باطنی(ص205)