شرح جلد هشتم اسفار - باب ششم: اثبات تجرد تام نفس ناطقه

(260) باب ششم: اثبات تجرد تام نفس ناطقه