شرح جلد هشتم اسفار - باب دوم: ماهیت و تجرد نفس حیوان

باب دوم: ماهیت و تجرد نفس حیوان

الباب الثانی: فی ماهیة النفس الحیوانیة و بیان جوهریتها و تجردها ضربا من التجرد و فیه فصول (6فصل)