شرح جلد نهم اسفار - فصل1: ویژگی‌های انسان

(ص78) فصل1: ویژگی‌های انسان

1- زبان که انسان برای بقاء و سهولت زندگی بدان نیاز دارد. 2- ایجاد صنایع عملی 3- تعجب و ضحک 4- مشارکت اجتماعی 5- خجالت کشیدن از انجام قبح آشکار 6- خوف و رجاء 7- تفکر درباره آینده 8- یادآوری حوادث گذشته 9- ادراک معانی کلی