شرح جلد نهم اسفار - فصل3: منازل و درجات انسانی

(ص93) فصل3: منازل و درجات انسانی

گویا (و نه واقعا) باطن انسان معجونی است از صفاتی که برخی بهیمی، برخی سبعی، برخی شیطانی و برخی ملکی است.

اولین مرتبه نفس انسان، مرتبه بهیمی است، سپس سبعی، سپس شیطانی و در آخر عقلی.