شرح جلد نهم اسفار - فصل 2: إنّ المُعاد فی المَعاد، مجموع النفس و البدن بعینهما

فصل 2: إنّ المُعاد فی المَعاد، مجموع النفس و البدن بعینهما

آن‌چه در معاد تحقق می‌یابد مجموع نفس و بدن است نه بدن عنصری دیگر و نه بدن مثالی مباین با بدن دنیوی.

کسی که جز این را بگوید: 1- کمال ایمان را ندارد. 2- فاقد معرفت است. 3- اکثر قوا را واصل به غایت نمی‌داند. 4- امور فطری مانند طلب کمال را لغو دانسته است. 5- کمالات خاص و لذائذ ویژه هر یک از قوا را انکار کرده است. 6- معاد همه مبادی و قوای عالی و سافل را انکار کرده است.

همه موجودات، زنده‌اند و به سوی مقصد نهایی خود در حرکتند.

همه به کمال شایسته خود می‌رسند، زیرا لامعطل فی الوجود و لاساکن فی‌ الخلیقه

هر موجودی متناسب با خود، حشر دارد.