شرح جلد نهم اسفار - فصل5: عذاب قبر

فصل5: عذاب قبر (ص220)

عذاب قبر ناشی از صفات و ملکات نفسانی است که با نفس ناسازگار است.

این صفات در حیات دنیوی هم در نفس وجود دارد ولی محجوب و مستور است و نفس هم تخدیر شده و در سُکر ناشی از عالم دنیا و لذایذ آن غوطه‌ور است

ثواب قبر، ضد آن است.