شرح جلد نهم اسفار - فصل 8: بعث

فصل 8: بعث (ص224)

مرگ: خروج نفس از بدن یا مفارقت نفس و بدن

بعث: خروج نفس از صفات و ملکات یا مفارقت نفس و ملکات یا خروج نفس از قبر (ملکات و صفات)