شرح جلد نهم اسفار - فصل 14: در معنی ساعة

فصل 14: در معنی ساعة (ص273)

ساعت از این جهت ساعت نامیده شده است که نفوس به سوی آن در سعی و شتابند.

این سعی و شتاب با پیمایش مسافت‌های مکانی نیست بلکه با پیمودن قطعات زمانی و نَفَس‌ها از طریق حرکت جوهری است.

انسان با مرگ به ساعت می‌رسد و قیامت صغرایش برپا می‌شود.

نسبت قیامت صغری به قیامت کبری مانند نسب ساعت به روز و نسبت روز به سال است.