شرح جلد نهم اسفار - باب نهم: شرح ملکات، افعال، انفعالات، منازل و قوای نفس

باب نهم: شرح ملکات، افعال، انفعالات، منازل و قوای نفس