علم و پرده‌برداري از حقايق وجود

پرسش (103):
سلام عليکم. خسته نباشيد و متشکر از راهنمايي‌هاي بزرگوارانه‌تان.
1ـ آيا اين جمله درست است؟ اگر بلي تا چه حد؟
«هيچ کس نمي‌تواند حقيقتي جديد جز آنچه در درونش است را اثبات کند و نه بپذيرد.» چون هر آنچه هرکس آن را اثبات مي‌کند، از واقعيتي در درون خود خبر داده و آنچه مي‌خواهد بپذيرد، چيزي جز داشته‌هاي او نيست. به عبارتي علم آموزيِ هرکس پرده‌برداري از شاکله و طينت اوست.
2ـ پذيرش اين امر آيا به معناي اين است که معلم پرده‌بردار از حقايق وجود فرد خواهد بود، نه به معناي سوفسطايي‌گري و تعطيل تعليم و تعلم؟
3ـ اگر اين حرف را از منظر کلام جديد، روانشناس يا فيلسوف غربي بدانيم، باز همين معنا را خواهد داشت؟ با تشکر.
پاسخ:
1ـ از دیدگاه عرفان سخن درستی است.
2ـ تعلیم کشف حجاب از نفس و قوای نفس است.