خدا کجاست؟

پرسش (112):
خدا کجا است، اگرخدا موجودي ذهني است، پس ساخته‌ي ذهن انسان است و اگر مستقل از ذهن و عيني است، بايد توسط حواس ما قابل ادراک باشد.
پاسخ:
اگر این سخنان از سر عقل باشد، جا دارد همین پرسش درباره‌ي عقل و علم و روح گوینده مطرح شود. اگر آن‌ها ذهنی باشند، عقیده‌ای ماتریالیستی است که نه برهان دارد نه عرفان. انحصار موجودات به ذهنی و مادّی نه‌تنها دلیلی ندارد بلکه با طبع سلیم ناسازگار است.