تفاوت علم و حکمت

پرسش (164):
تفاوت علم و حکمت چيست؟؟
پاسخ:
علم از نظر مفهوم عام‌تر از حکمت است و حکمت نوع خاصی از علم.
علم از نظر مصداق شامل‌تر از حکمت است و حکمت یکی از مصداق‌های علم.
علم به ادراکات غیریقینی نیز گفته می‌شود، ولی حکمت مربوط به یقینیات است.
علم اعم از ذات و صفت و فعل است، ولی حکمت علم مربوط به فعل است و وصف فاعل.