جفاي محبوب

پرسش:
با نامهربانی، بی‌اعتنایی، جور و جفای محبوب چه باید کرد؟ اگه جوابتون صبره لطفاً شرحش بديد.

پاسخ:
چنان‌که اشاره فرمودید، پاسخ، فی‌الجمله صبر است. عمده کاری که باید انجام داد، استقرار در محبت و انجام کارهایی است که نشان صدق محبت است. گذشتن از رفاه و راحت خود به‌منظور افزایش بر راحتی محبوب و انجام خواسته‌های محبوب هر چند خلاف میل محب باشد. رسیدن به محبت حقیقی که محب بخواهد که همه چیز برای محبوبش باشد نه آن‌که محبوب برای ارضای خواسته‌های محب. اشاراتی در «آشنایی با عرفان اسلامی» شده که می‌توانید مراجعه نمایید.