تعريف عرفان

پرسش (159):
با عرض سلام. عرفان از دیدگاه شما چه تعریفی دارد؟
پاسخ:
با نام خدا
عرفان شناختي است از واقع و حق که نتيجه سير و سلوک و معاينه، مکاشفه و مشاهده باشد.