به خدا رسيدن!

پرسش (193):
چگونه از همه تعينات که ماهياتند عبور کنم و به خدا برسم؟
پاسخ:
با سلام
1ـ نخست کسب معرفت به خود، مراتب وجودي خود، لذات و کمالات خود، استعدادهاي متعالي خود و مقاصد عالي که بايد بدان‌ها برسيد.
2ـ شناسايي راه‌هاي وصول به آن‌چه گفته شد.
3ـ فراهم ساختن ابزار طي طريق
4ـ دست‌يابي به عالمان و خبرگان اين راه
5ـ استفاده کردن از همت متعالي که خداي متعال در وجودتان به‌منظور وصول به مقاصد عالي به وديعت نهاده است.
6ـ منتظر فراهم شدن همه‌ي شرايط نبودن و حرکت را آغاز کردن
7ـ به‌کار بستن امکانات موجود به منظور رسيدن به امکانات جديد
8ـ استعانت از خداي متعال و انبياء و اولياء الهي
9ـ ذکر پيوسته
10ـ فکر منظم