عرضي يا ذاتي؟

پرسش:
قدیم بودن خدا. ممکن بودن شوق نفسانی. منحنی بودن باره خط. کوچکتر بودن کره زمین نسبت به خورشید آیا عرض است یا ذاتی چرا؟ متشکر
پاسخ:
قدیم بودن خدا ذاتی و ضروری ازلی است؛ ممکن بودن شوق نفسانی ذاتی و هم امکان ماهوی دارد و هم امکان وجودی؛کوچکتر بودن کره زمین نسبت به خورشید، عرضی است