جايگاه معرفت شناسي در فلسفه‌ي امروز

پرسش (53):
آيا ممكنه در مورد مسأله شناخت‌شناسي يا همان اپيستمولوژي قدري توضيح دهيد و جايگاه آن را در فلسفه‌ي امروز بفرماييد.
پاسخ:
مسأله شناخت‌شناسي در فلسفه‌ي اسلامی مستقل از هستی‌شناسی نیست و در ضمن مسایل مربوط به وجودشناسی، انسان‌شناسی، علم‌شناسی و تعقل آمده است، ولی در فلسفه‌ي مغرب زمین آن اندازه فربه شده است که به‌طور کلی بسیاری از مکاتب فلسفی به معرفت‌شناسی و زبان‌شناسی منحصر شده‌اند و به مسائل هستی‌شناسی نمی‌پردازند.