تأثير انديشه از انديشمند

پرسش (56)
سلام عليكم
اين روزها در كتب مديريتي تدريس شده در دانشگاه‌ها نظريه‌اي وجود دارد مبني بر اينكه هر دريافتي شكل دريافت كننده را به خود مي‌گيرد ... يعني نمي‌شود انديشه‌اي از ذهني خارج شود و به رنگ باورها و اعتقادات انديشمند در نيايد ...
به نظر مي‌رسد چنين نظريه‌اي، اساس وجود حقيقت ثابت را زير سؤال ببرد ... آيا ادله‌ي فلسفي و عقلاني براي رد اين نظريه مي‌توان يافت؟ سپاس

ادامه مطلب...