ظهور صرف جمال يا جلال الهي

پرسش (189):
سلام عليکم و رحمه الله
آيا با وجود اينکه انسان ساخته دو دست جمال و جلال خداست، با اين وجود افرادي هستند که در آن‌ها جز جلال الهي امري ظهور ندارد؟ و يا اينکه فقط ظهور جمال الهي‌اند؟ چرا؟

ادامه مطلب...

به خدا رسيدن!

پرسش (193):
چگونه از همه تعينات که ماهياتند عبور کنم و به خدا برسم؟

ادامه مطلب...