جمع بين حسن ظن به خدا و خوف و رجا

پرسش (203):
با عرض سلام و خدا قوت
در رابطه با اين مسأله كه گفته ميشود «خداوند با تو به گونهاي عمل ميكند كه تو نسبت به خدا ظن و گمان داري»، واقعاً صرفاً برخورد خداوند با ما به اين مسأله بر ميگردد؟! يعني كساني كه خيلي خيال خود را راحت ميكنند و مرتب ميگويند خدا رحيم است و ... با همين ظن هم خداوند برخورد ميكند؟ و ديگر عقابي نيست؟!
و بالعكس كساني كه خيلي خوف دارند و گمان ميبرند كه خداوند خيلي دقيق روي اعمالشان حساب ميكند، اينها هم به اينگونهاند؟! ...
خواهشمندم جمع اين مسأله و مسأله خوف و رجا را تبيين بفرماييد. (زيرا يك عده در سخنرانيهايشان بهطور جمالي فقط صحبت ميكنند و يك عده جلالي ... و ما در اين ميانه ميمانيم چه كنيم؟!)

ادامه مطلب...